Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen

 

In 2018 moeten in alle eerstelijnszones processen op gang komen waarbij alle betrokken actoren samen onderzoeken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Wat delen ze en wat vinden ze belangrijk? Waar willen ze samen op inzetten? Hoe zullen ze samenwerken binnen de eerstelijnszones? 

Eind december 2017 werden er 55 aanvraagdossiers ingediend voor de vorming van eerstelijnszones. Al deze dossiers worden momenteel door medewerkers van het team Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid en de transitiecoaches grondig beoordeeld. De stuurgroep van eind februari zal de resultaten van deze beoordeling bespreken, samen met de aanpak die ze zullen volgen voor de enkele zones en gemeenten die nog geen aanvraagdossier hebben ingediend.

De aanvraagdossiers zijn niet de enige aandachtspunten. Eind november 2017 keurde de stuurgroep reeds 8 projectfiches van het reorganisatieprogramma goed. Het programmamanagement voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg heeft projecten gedefinieerd die deze hervorming op het terrein zullen realiseren. 8 projecten:

1.      Afbakening en opstart werking van de eerstelijnszones

2.      Oprichting Vlaams Instituut voor de Eerste lijn

3.      Ondersteuning eerstelijnspraktijkvormen en werken aan meer zorgcapaciteit in de eerste lijn

4.      Zorgcoördinatie en casemanagement in relatie tot financiering multidisciplinair overleg

5.      Uitbouw geïntegreerd breed onthaal

6.      Mantelzorg als volwaardige partner in de eerstelijnszorg

7.      Communicatie over reorganisatieproces en zorg in Vlaanderen

8.      Platform Welzijn en Gezondheid

Op de stuurgroep van eind februari werden er nog eens 3 projectfiches ter goedkeuring voorgelegd: opleiding en vorming, zorggeletterdheid en patiëntenparticipatie én het digitaal zorg- en ondersteuningsplan.                                    In januari werd er ook hard gewerkt aan de samenstelling van de verschillende projectgroepen, zodat de stuurgroep deze kan bespreken en goedkeuren. Zo kunnen de vele actoren nauwer betrokken worden bij de projecten.

Vorig jaar ondersteunden de transitiecoaches vooral de totstandkoming van de aanvraagdossiers. Momenteel helpen ze het team Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid om de aanvraagdossiers te beoordelen. Vanaf begin maart staan ze klaar om voluit de inhoudelijke opstart van de Vlaamse eerstelijnszones te ondersteunen.

De transitiecoaches hebben de opdracht om het veranderingstraject in de eerstelijnszone inhoudelijk uit te diepen en te begeleiden, samen met alle betrokken partners in de zone. Ze hebben inmiddels uitvoerig kennis gemaakt met de processen en inhoud van de 2 pilootprojecten. Hun eerste taak zal zijn om de trekkers van de zones te ondersteunen om een kick-off op te zetten en het veranderteam en het veranderforum samen te stellen. Hun aandacht zal vooral uitgaan naar de ondersteuning en coaching van de veranderteams in de uitvoering van hun job. Als het veranderteam om een of andere reden echt vast dreigt te raken met de begeleiding van het veranderingsproces, kan een transitiecoach het overlegproces zelf in handen nemen om voorbij conflicten of knelpunten te raken. Dat zal enkel in uitzonderlijke situaties zijn.

Van zodra er een zicht is op alle goedgekeurde aanvragen, zullen de transitiecoaches verdeeld worden over alle eerstelijnszones. Zij zullen dan op hun beurt contact leggen met de trekkers van hun zones om verdere afspraken te maken. 

Tot slot: we blijven berichten ontvangen uit sommige eerstelijnszones dat men discussies voert over samenstelling van de Zorgraad, opmaak van statuten …  We willen nogmaals benadrukken dat dit op dit ogenblik nog niet aan de orde moet zijn. De ervaringen vanuit de pilootprojecten tonen duidelijk aan dat het loont om eerst de inhoudelijke vragen te stellen. Wie zijn we? Wat willen we samen? Waar willen we accenten leggen? Het zijn die gesprekken die voor verbinding en duidelijkheid zorgen. De stap naar welke bestuursvorm je precies nodig hebt, wordt dan veel eenvoudiger. De erkenning van de zorgraden zal hoe dan ook nog niet gebeuren in 2018. Dat wordt voorzien ten vroegste in de loop van 2019.

Op zaterdag 10 maart (voormiddag) en donderdag 15 maart 2018 (namiddag) organiseert “Het Agentschap Zorg & Gezondheid” een infosessie in het Vlaams Parlement in Brussel. 

Op het programma? Een korte stand van zaken over het reorganisatieprogramma eerstelijnszorg en een uitgebreide voorstelling van 2 pilootprojecten én enkele andere zones met een interessante aanpak. Ook bieden we een zicht op enkele buitenlandse ervaringen. 

Het programma is opgebouwd in 2  delen:

  • Voor de koffiepauze: enkele plenaire uiteenzettingen en voorstellingen. 
  • Na de pauze: 12 interactieve hoeken waarin u in gesprek kan gaan met leden van de transitieteams van de pilootprojecten, onze transitiecoaches of de trekkers van enkele boeiende Vlaamse eerstelijnszones in wording. 

·         Eén communicatieplatform voor alle eerstelijnszones

·         We kregen de laatste weken enkele vragen van eerstelijnszones of men kon starten met de bouw van een website of communicatieplatform voor de eerstelijnszone. Toegegeven, we werden hier een beetje in snelheid genomen, want zelf zat dit nog niet op onze radar. Nu dus wel.

·         We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een soort moeder-communicatieplatform op te zetten voor alle eerstelijnszones. Een voorstel hierover bespreken we op de stuurgroep van eind februari. 

·         Voorstellen of suggesties hebben voor de ontwikkeling van zo’n platform? Stuur ze naar eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be.

Inschrijven voor de nieuwsbrief eerstelijn: https://www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwbrief-eerstelijn

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

!! Wie als verpleegkundige wil participeren aan een eerstelijnszone (waar hij werkzaam is), kan ons mailen, zodoende kunnen wij de contactgegevens doorgeven van de “trekkers” van die zone. Alle collega’s die nu al actief meewerken aan “veranderteams” of dergelijke structuren, wil ik nu al feliciteren en bedanken. Het is belangrijk om als zelfstandig thuisverpleegkundige je mening kenbaar te maken en zichtbaar te zijn.

De samenstelling/erkenning van de zorgraden zal niet gebeuren in 2018! Voor de verpleegkundigen is er (maar) één mandaat per zorgraad voorzien (loontrekkende of zelfstandige). Wie zich wil engageren om de collega’s zelfstandigen te verenigen of daar actief wil aan meewerken in zijn streek, kan zich melden bij ons secretariaat.( info@vbzv.be )

Vanuit AUVB (Algemene Unie Verpleegkundigen België, Nederlandstalige Kamer) zijn er stappen gezet naar “Het Agentschap Zorg & Gezondheid” en het kabinet van Minister Van Deurzen, om alle verpleegkundigen, actief in de eerstelijn in Vlaanderen, in kaart te brengen. Hoe dit zal gebeuren, wie wat gaat doen, enz… is zeker nog niet beslist.  Vanuit VBZV nemen we deel aan die gesprekken/onderhandelingen.

Lucien Speeckaert

Leden zien meer

Onze website bevat waardevolle informatie voor patiënten en verpleegkundigen. Veel pagina's bevatten informatie die we alleen met onze leden willen delen. Wanneer je lid bent, raden we je aan om aan te loggen zodat u de volledige teksten kan lezen.